Algemene voorwaarden

1. Door het louter geven van een opdracht aanvaardt de klant van GB Construct bvba uitdrukkelijk de hierna bedongen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor alle verkopen en opdrachten met en door GB Construct bvba aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits schriftelijk akkoord. Feitelijke afwijkende gedragingen door GB Construct bvba gesteld of geduld door de klant, zelf bij herhaling, rechtigen de klant niet zich daarop te beroepen en zijn in zijnen hoofde geen verworven recht. Afwijkende bedingen op de bestelbonnen of andere geschriften uitgaande van GB Construct bvba klanten, worden uitdrukkelijk als niet geldend erkend. Zij erkennen a contrarie onderhavige algemene voorwaarden als de regels het contract tussen GB Construct bvba en de opdrachtgever regerend.

2. De offertes van GB Construct bvba zijn slechts geldig indien zij binnen de 30 kalenderdagen worden aanvaard, behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding op de offertes van GB Construct bvba. Alle prijzen zijn BTW exclusief, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding.

3. In geval GB Construct bvba in opdracht van de algemene aannemer werkt, is GB Construct bvba slechts gehouden aan de voorwaarden van het door de algemene aannemer aangenomen bestek, voor zover dit laatste GB Construct bvba ten gepaste tijde werd meegedeeld en GB Construct bvba de daarin vervatte clausules schriftelijk hebben erkend.

4. GB Construct bvba behoudt het recht voor alle contractueel bedongen prijzen bij de facturatie of op het ogenblik der eindafrekening aan te passen aan de schommelingen van lonen, prijzen, lasten en indexcijfer of bij het verhogen van de belastingen. Meerwerken worden gefactureerd aan de prijs van de dag. Dit alles geldt ook voor werken tegen vaste prijs en dit zelfs zonder schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever. De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.

5. In geval van betwistingen nopend mondeling opgegeven uurloon, zullen de partijen onderworpen zijn aan de uurlonen in regie zoals uitgegeven door de Nationale Confederatie Bouw.

6. Opdrachtgevers hun aangestelde en derden betreden de werken op eigen risico, GB Construct bvba is niet verantwoordelijk voor ongevallen die hen kunnen overkomen zelfs door of ten gevolge van materialen of uitrustingen van GB Construct bvba.

7. In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behoudt GB Construct bvba het recht voor opdrachten zelfs voorafgaand door GB Construct bvba aanvaard, niet uit te voeren, of voorafgaand de uitvoering, een waarborgsom te eisen, specifiek ten GB Construct bvba gunste geconsigneerd, voldoende om de kostprijs van de uitvoering te dekken.

8. Uitvoeringstermijnen worden door GB Construct bvba steeds ter inlichting, verstrekt aan de opdrachtgever en zijn bijgevolg zonder enige verbintenis vanwege GB Construct bvba, behoudens andere uitdrukkelijke vermelding, geen enkele vertraging in de uitvoering kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst ten nadele van GB Construct bvba, noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht is GB Construct bvba ontlast van verplichting tot uitvoering, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

9. In geval van contractbreuk lastend de medecontractant, om welke reden ook, is de medecontractant van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is verreist, een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt bepaald op 35% van de waarde van het contract of van het gedeelte ervan dat normaliter nog diende te worden uitgevoerd.

10. Alle klachten omtrent de non-conformiteit van uitgevoerde werken en facturen, dienen ons per aangetekend schrijven te bereiken binnen de acht dagen te rekenen vanaf de verzending van de factuur. Elke klacht buiten deze termijnen gesteld, is onontvankelijk. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken volledig aanvaard en goedgekeurd werden door de medecontractant.

11. De medecontractant dient de goederen bij de levering evenals de uitgevoerde werken na uitvoering onmiddellijk te onderzoeken op hun conformiteit en zichtbare gebreken en eventuele onzichtbare gebreken en dit gebrek moet binnen de drie dagen gemeld worden door een aangetekend schrijven (dat een gedetailleerde beschrijving van de problematiek omvat) na ontvangst van de goederen of uitvoering van de werken. Een dergelijk schrijven ontslaat de medecontractant niet van zijn conventionele verplichtingen zoals het naleven van de voorwaarden en betalingsvoorwaarden.

12. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze volledig eigendom van GB Construct bvba en dit ongeacht de consensus over de modaliteit van de verkoop. GB Construct bvba behoudt derhalve het recht ze terug te nemen op kosten van de opdrachtgever, waar zij zich ook mogen bevinden. In dit geval is de overkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

13. De aansprakelijkheid van GB Construct bvba in elk geval van schade bij of door (niet) uitvoering van de werken wordt beperkt tot 10% van de contractprijs met een maximum van € 1.000.

14. GB Construct bvba behoudt het recht voor om de werken, op eigen verantwoordelijkheid, geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren in onderaanneming.

15. De betaling van de facturen dient ten laatste op de factuur vermelde vervaldag te geschieden. Indien er geen vervaldag werd gestipuleerd, dan zijn de facturen van GB Construct bvba contant betaalbaar binnen de acht dagen. Kortingen wegens contante betaling zijn niet toegestaan. Bij een gebreke aan betaling tegen de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een nalatigheidsinterest verschuldigd ten belopen van 12% op jaarbasis, berekend vanaf de factuurdatum, op de hoofdsom BTW inclusief.

16. Door het loutere feit van het onbetaald zijn van één factuur één maand na haar vervaldag, behoudt GB Construct bvba het recht voor de uitvoering van de werken van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te schorsen en dit tot de algehele betaling van alle opeisbare bedragen door de opdrachtgever, onverminderd de toepassing van artikelen 11, 13 en 14 van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever kan deze schorsing niet aanwenden om de niet betaling van facturen te verrechtvaardigen en deze schorsing kan evenmin aanleiding geven tot enige schadevergoeding ten guste van de opdrachtgever.

17. Na het verzenden van een aanmaning per eenvoudige brief die zonder het gevolg is gebleven, en onafgezien uitdrukkelijk andersluidende betalingstermijnen tussen de partijen overeengekomen, is van rechtswege en zonder verdere in-morastelling de totaliteit van de schulden van de klant opeisbaar, zelfs al is de eventuele vervaldag van één of meerdere facturen nog niet aangebroken.

18. Ingeval van enige welke danige wanprestatie van de opdrachtgever, inclusief wanbetaling (niet- of niet- tijdige of maar gedeeltelijke betaling), is de opdrachtgever van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 15%, gerekend op de hoofdsom inclusief BTW, met een minimum van € 100 en een maximum van € 2.500.

19. Op al deze contracten, leveringen en werken, is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Brugge.

20. Alle voorstudies, tekeningen, plannen, beschrijvingen, offertes, … blijven eigendom van GB Construct bvba. Onder geen beding mag de klant ze kopiëren, op het internet plaatsen, aan derden bezorgen, op straf van een forfaitaire onverminderbare schadevergoeding van minimum € 1.000 per inbreuk. Deze schadevergoeding wordt verhoogd met bijkomende – door GB Construct bvba bewezen – schade.